ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

 

คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ คุณศิริวรรณ กลีบบัว เหรัญญิก และคุณมานิต ไพสาลี สาราณียกร ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556 เพื่อแถลงนโยบายการบริหารงานของสมาคมในปีการศึกษา 2556 และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่าย วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมอัลเบิร์ต อาคารโอเซ่  More...

 
PTA Activitieshttp://pta.acs.ac.th/Activities